Edukativni centar Manhattan svim zainteresovanim firmama, kompanijama ali i pojedincima nudi stručno predavanje i seriju predavanja i obuka na temu “unapređenje odnosa sa korisnicima usluga”. U obliku serije predavanja ili seminara, analiziraju se svi aspekti firme, poslovanja i oblika usluga koje firma nudi pa shodno tome, daju se predlozi rešenja a sve u formi edukativnog seminara za zaposlene u firmi.

Predavanja su prevashodno namenjena menadžmentu kompanije, ali su veoma korisna i produktivna za sve zaposlene u preduzećima i kompanijama koji se bave uslugama i korisnicima.

Neki od programa koje takođe nudimo su:

 • Uslužni paket kao osnova usluge
 • Osnovna vs. dopunska usluga – problemi i rešenja
 • Asortiman usluge – kada je manje više?
 • Kvalitet usluge – šta su to gapovi i načini njihovog prevazilaženja
 • Uslužni brend – da li ga je lakše stvoriti ili održati ?
 • Da li davanje garancije uvek dobro?
 • Faktori uticaja na formiranje cene
 • Nivoi cena i konkurencija
 • Popusti i moguća cenovna fleksibilnost
 • Percepcija potrošača o cenama usluga

O PREDAVAČU:

Prof. dr Branislav Radnović već dve decenije se teorijski i praktično bavi marketingom kao naučnom disciplinom i poslovnom funkcijom. Sve vreme uspešno povezuje teoriju i praksu, što je i vodilja njegovog profesorskog rada.

Osnovne studije ekonomije, oblast marketing menadžmenta, završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,20 i odbranjenim diplomskim radom sa ocenom 10.

Tokom studija dobitnik brojnih diploma, nagrada i priznanja:

 • Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije
 • Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije
 • Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Republike Srbije
 • Univerziteta u Novom Sadu – za postignut uspeh
 • Ekonomskog fakulteta u Subotici – student generacije

Magistarske studije ekonomije, oblast marketing menadžmenta, završio na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 9,00.

Doktorat iz oblasti marketing menadžmenta odbranio u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Univerziteta u Novom Sadu, u 29.-toj godini života, stekavši najviše akademsko zvanje: doktor interdisciplinarnih i multidisciplinarnih nauka.

Član Komisije AP Vojvodine za polaganje stručnog ispita za licence nastavnika srednjih škola iz oblasti ekonomskih nauka. Recezent u međunarodnom naučnom časopisu na SCI listi Ekonomska istraživanja – Economic Research (M23) i vodećem nacionalnom naučnom časopisu Poslovna ekonomija (M51).

Mentor na preko 500 završnih, diplomskih i master radova.